PRIVATUMO POLITIKA

 

MB “Profilaktikos adakemija” privatumo politika

“Dsmile” yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Dsmile.lt parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Dsmile.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – Dsmile.lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė 
yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens 
kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio 
pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Dsmile.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Dsmile.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą 
veiksmų seką Dsmile.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.  
1.5. Paslaugos – visos Dsmile.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių 
Dsmile.lt, pardavimą. 
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų 
sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis 
Dsmile.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Dsmile.lt, įrenginį, iš 
kurio yra prisijungiama prie Dsmile.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. 
1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo Dsmile.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes 
ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
1.11. Dsmile.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Dsmile.lt, valdoma MB „Profilaktikos akademija“ – pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304367986, adresas korespondencijai 
– Naujojo sodo 1, Klaipėda,

1.12. Dsmile.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Dsmile.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros 
akcijos arba projektai.
1.13. Dsmile.lt paskyros – tai Dsmile.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Dsmile.lt 
aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios Dsmile.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Dsmile.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. 
2.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Dsmile.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros 
tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis 
Dsmile.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, 
pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Dsmile.lt Tiesioginės rinkodaros 
tikslais.
2.3. Dsmile.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta 
Dsmile.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Dsmile.lt.
2.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Dsmile.lt, privalo pateikti šiuos 
duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės 
pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. 
2.5. Asmens kodą Dsmile.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako Dsmile.lt ar Dsmile.lt 
partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą. 
2.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros 
Dsmile.lt bei kreiptis į Dsmile.lt  el. paštu info@dsmile.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti 
Paskyros.
2.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Dsmile.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų 
naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Dsmile.lt ir 
Paskyros lange „Mano Dsmile.lt“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. 
paštu“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali 
rašyti elektroninį laišką adresu info@dsmile.lt arba skambinti bendruoju dsmile.lt klientų konsultavimo telefonu 
+370 65205656 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų 
ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono 
numeriais.Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ 
naujienlaiškio apačioje
2.8. Dsmile.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti 
Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Dsmile.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, 
projektuose). Dsmile.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Dsmile.lt veiklos 
analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. 
2.9. Dsmile.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo 
sutikimui, vykdant užsakymą per Dsmile.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Dsmile.lt raštu, susipažinti su Dsmile.lt turimais savo Asmens 
duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie 
tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) 
pateikti prašymą Dsmile.lt raštu, elektroniniu paštu info@dsmile.lt, telefonu +370 65205656, dėl Paskyros 
ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų 
nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo 
Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės 
galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Dsmile.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus 
Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.11. 2.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais Dsmile.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia 
atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. 
2.12. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame 
esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui. 
2.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant 
įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Dsmile.lt kaip pardavėjo ar iš 
Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Dsmile.lt Partneriams.
2.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes 
tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, 
numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.15. Dsmile.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Dsmile.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, 
nurodytus šioje Privatumo politikoje. 
2.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo 
serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant 
neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus 
atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Dsmile.lt yra gavęs skundų, susijusių su 
atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Dsmile.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Dsmile.lt  pirkimo-pardavimo 
taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys 
sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.17. Dsmile.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Dsmile.lt būtų 
apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens 
duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.18.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Dsmile.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei 
kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens 
duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo 
prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Dsmile.lt.
2.19.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Dsmile.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.20. Jeigu Dsmile.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų 
teisingumui patikrinti.
2.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Dsmile.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo 
įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Dsmile.lt, gali būti įrašyti Slapukai. 
2.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo 
politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės 
nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Dsmile.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.23. Dsmile.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs 
galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Dsmile.lt svetainės funkcijų gali 
neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), 
pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Dsmile.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, 
tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Dsmile.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas 
įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Dsmile.lt Partnerį.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2017 m. Gruodžio 09 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus 
skelbiami ir viešai matomi Dsmile.lt.